Meldcode kindermishandeling aangescherpt

Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die tijd kunnen beroepsgroepen afwegingskaders opstellen wanneer een situatie zo ernstig is dat er melding van moet worden gedaan.

De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

Bijvoorbeeld: tips voor buiten spelen

Deze stap biedt professionals nu de ruimte om een vermoeden te melden of zelf hulp te verlenen aan een gezin. In de nieuwe situatie is het een vereiste om het vermoeden van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis.

Veilig opgroeien
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) verwacht dat door deze aanscherping van de Meldcode meer kinderen veilig zullen opgroeien. Doordat het melden bij Veilig Thuis straks minder vrijblijvend is, worden onveilige opgroeisituaties naar verwachting eerder gesignaleerd en krijgen gezinnen sneller passende hulp. Omdat Veilig Thuis de informatie over betrokkenen vastlegt, kan bij nieuwe meldingen over hetzelfde gezin de voorgeschiedenis worden meegewogen.

Kindermishandeling indammen
Een groot aantal organisaties in het Noorden bundelt de krachten om kindermishandeling zoveel mogelijk in te dammen. Dat meldt Vakblad Vroeg. Om een impuls te geven aan een regionale aanpak en kennisdeling op het gebied van kindermishandeling wordt ook een lectoraat gestart. Het doel van het initiatief is om samen te werken aan preventie en de samenwerking van de betrokken partijen te optimaliseren.  Door een betere ketensamenwerking hopen de organisaties dat kindermishandeling vaker voorkomen kan worden, of in ieder geval tijdig herkend wordt. De partners die zich hebben verbonden zijn: gemeente Groningen, Accare, GGD Groningen, Lentis, Tinten Welzijnsgroep, Jeugdbescherming Noord, Elker, Het Poortje, RIGG en de Hanzehogeschool Groningen.

Afwegingskader
Het NJI heeft samen met de Augeo Foundation en  Movisie een basisdocument opgesteld met daarin de beschikbare wetenschappelijke kennis en bestaande inzichten. Beroepsgroepen kunnen op grond hiervan hun eigen afwegingskader opstellen, toegesneden op de eigen werksituatie. Dit document wordt binnenkort beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid.

De aanscherping van de Wet verplichte Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur en is per 1 januari 2019 van kracht.

Bron: NJI, Vakblad Vroeg

Deel dit bericht met wie je maar wil!