Privacy beleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Op deze manier willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Kinderopvang de Leilinde.  Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Kinderopvang de Leilinde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit houdt in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de kinderopvang uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gewone persoonsgegevens
Onder gewone persoonsgegevens worden o.a. verstaan: naam, geboortedatum, BSN, adres gegevens en bankgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor nakomen van wettelijke verplichting en de uitvoering van de overeenkomst.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn o.a. gegevens die betrekking hebben op geloofsovertuigingen maar ook medische gegevens. Deze gegevens zijn nodig voor het maken van de juiste koppeling tussen gastouder en vraagouder. Maar ook voor de bescherming van de vitale belangen van het kind.

Verwerkingsregister
Binnen Kinderopvang de Leilinde houden we alle persoonsgegevens bij in het verwerkingsregister. Dit register is niet openbaar en wordt alleen getoond aan inspecteur Autoriteit Persoonsgegevens. In het register staat precies beschreven welke persoonsgegevens gevraagd worden, waar dit wordt bewaard en wie toegang heeft tot deze gegevens. Maar ook hoe lang de gegevens worden bewaard en de vernietiging van de gegevens.

Nieuwsbrief de “Leidraad”
Binnen kinderopvang de Leilinde verspreiden wij een nieuwsbrief aan vraagouders en gastouders. Hierin informeren wij u over nieuwuitingen die betrekking hebben op de kinderopvang. U ontvangt de nieuwsbrief gedurende de opvang. Wanneer de opvang stopt, halen wij u mailadres uit de mailinglijst.

Vestrekking aan derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij maken voor onze verwerking van de gegevens alleen gebruik van het programma Portabase(mijn Leilinde). Met deze leveranciers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin staan de gemaakte afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Gegevens binnen de EU
Kinderopvang de Leilinde verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Kinderopvang de Leilinde  verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (< 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Kinderopvang de Leilinde  bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Kinderopvang de Leilinde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Veranderingen
Dit Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van persoonsgegevens binnen Kinderopvang de Leilinde. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in ons  privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons zijn verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Kinderopvang de Leilinde
Simone de Beauvoirlaan 67, 1277 BG Huizen
06-39676027
info@kinderopvang-deleilinde.nl

Meldplicht datalekken
Naast de wettelijke plicht stelt Kinderopvang de Leilinde alles in het werk om te voorkomen dat er gegevens bij onbevoegde terecht komt.
De wettelijke plicht houdt concreet in, dat elke Datalek gemeld en gedocumenteerd wordt.

Datalek
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden.

Voorbeelden datalekken
Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Beleidsregels meldplicht datalekken
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld over de meldplicht datalekken. Deze beleidsregels zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het bepalen of sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.

Meldloket Autoriteit Persoonsgegevens
Organisaties die een datalek willen melden kunnen dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken.

Documenteren datalek
Als er een datalek heeft plaats gevonden moet de lek worden gedocumenteerd. Zodat de inspecteur Autoriteit Persoonsgegevens kan vaststellen of er aan de wet is voldaan.

Contact gegevens meldplicht datalekken
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
0900-3282535

Binnen kinderopvang de Leilinde hanteren we deze meldplicht en worden data lekken gemeld bij het meldloket Autoriteit persoonsgegevens.

Cookies op de website van Kinderopvang de Leilinde

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Uw recht als gebruiker op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens.
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Verwijdering van cookies
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”