Onze visie

Ons Logo (Visie voor het kind)

Als logo hebben we gekozen voor de Leilinde. Als je deze boom goed begeleidt kan hij uitgroeien tot een mooie Leilinde. Met de juiste zorg en begeleiding kunnen kinderen uitgroeien tot zelfstandige, evenwichtige mensen.

Het opvangen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar is een grote verantwoordelijkheid. Bij Kinderopvang de Leilinde is ieder kind een uniek wezen, dat zich in eigen tempo en met eigen karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. Gastouders leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het gastkind. Gastouders moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. De ouders blijven eindverantwoordelijk en bepalen in overleg met de gastouder de invulling van de geboden opvang. Kinderopvang de Leilinde draagt deze visie uit naar ouders en gastouders.

De opvang is een samenwerking tussen ouders, gastouder en het gastouderbureau. De gastouder begeleidt elk kind op basis van gelijkwaardigheid, respect, waarden en normen. In een stimulerende omgeving waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. De opvang wordt afgestemd met de ouders, zodat opvang en thuis goed op elkaar aan sluiten. Het gastouderbureau faciliteert en ondersteunt gastouder en ouders daar waar dit nodig is.

Tijdens de opvang ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de gastouder. Zij heeft direct contact met de kinderen. Ze biedt de kinderen veiligheid, warmte en respect. Gastouder en ouders stemmen de opvoeding op elkaar af. Sommige dingen zullen nu eenmaal anders zijn bij de gastouder dan bij de ouders. Dat wil echter niet zeggen dat dit een probleem oplevert. Op deze manier zien kinderen dat er verschillen kunnen zijn en leren ze hier op een positieve manier mee om te gaan. Respect en vertrouwen liggen hieraan ten grondslag.  Uiteindelijk is het noodzakelijk dat ouders en gastouders elkaar kunnen vinden in de opvang die aan het kind geboden wordt.

Een groot deel van leren en ontwikkelen is afhankelijk van de taal. De taal is de basis van communicatie en begint eigenlijk al onmiddellijk na de geboorte als de baby op zijn ouders reageert met geluidjes. Door het leren en gebruiken van woorden kunnen kinderen hun leefwereld begrijpen en ordenen.

De taalontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de omgeving van het kind en is essentieel voor het denken, redeneren en zich iets herinneren. We stimuleren de kinderen zoveel mogelijk om de taal eigen te maken.

Kinderen die extra zorg nodig hebben zijn onder bepaalde voorwaarden welkom bij een van onze gespecialiseerde gastouders. Met zorgkinderen bedoelen we kinderen die van de gastouder extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, een gedragsprobleem, een ontwikkelingsstoornis, een medisch probleem, of gezins- en/of omgevingsfactoren die van invloed zijn op hun gedrag/welbevinden.

Niet alle kinderen vinden het fijn om in een grote groep te spelen en zich te ontwikkelen. De gastouder onderscheidt zich door kleinschalige opvang waarbij er meer aandacht is voor het individuele kind en de ontwikkeling van het kind. Dit geldt voor jonge kinderen van 0-4 maar zeker ook voor de kinderen van 4-13 jaar.