Cursus: meldcode kindermishandeling

Kinderen kunnen thuis of door een volwassene buitenshuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden. Zij kunnen daar ernstige schade door oplopen. Dat kan lichamelijke schade zijn, zoals blauwe plekken of brandwonden, maar het kind kan ook psychische schade oplopen. Vaak zie je die schade niet direct, of relateer je die niet aan de ervaringen die het kind heeft. Elk jaar worden in Nederland ruim 118.000 kinderen mishandeld.

Inhoud

  • Wat is kindermishandeling
  • Vormen van kindermishandeling
  • Signaleren en aanpakken van kindermishandeling
  • Augeo magazine
  • Meer informatie over kindermishandeling

Wat is kindermishandeling?
De meeste ouders of verzorgers mishandelen hun kind niet met opzet. Vaak kunnen zij de zorg voor hun kind door eigen problemen niet (meer) aan of weten niet goed wat hun kind nodig heeft. Kindermishandeling vindt meestal binnen de huiselijke kring plaats. We noemen dat huiselijk geweld. Kinderen kunnen ook op andere plekken mishandeld of misbruikt worden, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de sportclub. Maar het kan ook gebeuren op andere plekken, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de sportclub.
In de Wet op de Jeugdzorg wordt kindermishandeling als volgt omschreven: “Kindermishandeling is elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.”

Vormen van kindermishandeling
Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling:

Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld, zoals schoppen en slaan.
Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassene scheldt het kind vaak uit, doet afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het opzettelijk bang.
Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg die het nodig heeft.
Emotionele of geestelijke verwaarlozing: het kind krijgt te weinig positieve aandacht. De ouders of verzorgers negeren de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer een kind getuige is van geweld tussen ouders.
Seksueel misbruik: de volwassene raakt het kind op een seksuele manier aan.

Signaleren en aanpakken van kindermishandeling
Kindermishandeling kan een blijvende, schadelijke invloed hebben op een kind. Augeo wil er daarom voor zorgen dat iedereen die met ouders en kinderen werkt kan signaleren dat een kind thuis of elders mishandeld of misbruikt wordt, en daar vervolgens op een adequate manier mee om kan gaan. En dat kinderen en ouders ook na ingrijpende ervaringen weer verder kunnen. Met die doelen voor ogen ontwikkelen we online cursussen voor professionals. In alle cursussen van Augeo academy leer je:

  • Signalen van kindermishandeling herkennen
  • Zorgen bespreekbaar maken
  • Actie ondernemen

Werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Je oefent tijdens de cursus met voorbeelden uit je eigen beroepspraktijk. In de bibliotheek vind je veel achtergrondinformatie die je kunt downloaden. Er zijn online cursussen voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld voor het onderwijs en de gezondheidszorg. Een paar voorbeelden van lesmateriaal over kindermishandeling:
De basiscursus Werken met een meldcode is geschikt voor alle professionals die werken met ouders en/of kinderen.
In het het online college Langetermijngevolgen van kindermishandeling leggen drie experts uit welke gevolgen kindermishandeling heeft voor gezondheidsklachten op volwassen leeftijd.

In het online college Communiceren over geweld leert kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens hoe je kunt communiceren met ouders wanneer je vermoedt dat zij geweld gebruiken in de opvoeding.