De ondersteuning van gastouder aan kind

Pedagogische doelen

Bij kinderopvang de Leilinde staan de 4 opvoedingsdoelen centraal. Geborgenheid, bescherming, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Vanuit deze doelen wordt het kind begeleidt en gestimuleerd in zijn ontwikkeling.

Het streefdoel is dat veiligheid centraal staat. Er is veiligheid en geborgenheid nodig om je goed te kunnen ontwikkelen. Dat lukt niet in een stressvolle omgeving. Kinderen moeten kunnen rekenen op de aanwezigheid en de betrokkenheid van een opvoeder, dat ze worden gesteund en begeleid waar nodig.

Kinderen leren zich in de maatschappij te handhaven

 • Het leert rekening houden met anderen;
 • Het leert opkomen voor zichzelf;
 • Het leert regels en voorschriften respecteren;
 • Het mag en kan zijn eigen mening vormen;
 • Het leert verantwoordelijkheid dragen voor zijn eigen doen en laten.

Het streefdoel is dat uitdaging centraal staat. Naast veiligheid heeft een kind uitdaging nodig om zich te ontwikkelen. Bepaalde activiteiten en situaties helpen een kind om zich te kunnen ontplooien.

Kinderen leren zichzelf ontplooien, hun mogelijkheden en kwaliteiten ontwikkelen

 • Het heeft ruimte om zichzelf te kunnen zijn;
 • Het wordt gestimuleerd in zijn ontwikkeling;
 • Het mag creatief en nieuwsgierig zijn en dit wordt aangemoedigd;
 • Het krijgt de mogelijkheid zijn talenten te ontdekken.

Het streefdoel is dat de opvoedingsrelatie centraal staat. Het gaat erom dat er sociale contacten worden onderhouden of worden gemaakt. Het gaat gepaard met wie je bent en wat je kan. Belangrijk om aandacht te besteden aan de opvoedingsrelatie zodat het kind leert omgaan met andere kinderen en volwassenen.

Kinderen ontwikkelen  een eigen identiteit:

 • Het leert zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden ontdekken;
 • Het kan relaties kunnen onderhouden met de buitenwereld.

Bij dit streefdoel staat balans centraal. De balans tussen jouw bevindingen en de regels. Opvoeders streven opvoedingsidealen na, die ze afstemmen op de tijd waarin ze leren.

Kinderen  ontwikkelingen een moreel besef:

 • Het kind leert opvoedingsregels en afspraken toepassen in het patroon (en uiteindelijk in de maatschappij) waarin hij opgroeit.

Ontwikkelings doelen

Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Het ene kind zal een bepaalde vaardigheid sneller ontwikkelen dan een ander kind, terwijl een andere vaardigheid juist meer tijd kost. Uiteindelijk zullen vrijwel alle kinderen de belangrijke ontwikkelingsmijlpalen behalen. Het maakt kinderen uniek dat ze op hun eigen tempo de vaardigheden leren die ze nodig hebben in het leven.

De gastouder staat, naast de ouders, aan het begin van de ontwikkeling van het kind. In samenwerking met de ouders begeleidt en stimuleert de gastouder het kind op allerlei ontwikkelingsgebieden. Door middel van schriftelijke of mondelinge overdracht wordt de ontwikkeling van hun kind besproken en kunnen eventuele plannen voor nieuwe ontwikkelings- of opvoedingsdoelen worden besproken.

De gastouder houdt bij hoe ver de lichamelijke ontwikkeling van het kind is gevorderd en zal voldoende ruimte bieden om te kunnen klimmen, klauteren, springen, dansen etc. Dat betekent ook dat spelmateriaal en dergelijke in huis is om het kind zich optimaal te kunnen laten ontplooien.

Het materiaal is afgestemd op de lichamelijke mogelijkheden van het kind zodat het zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. Er wordt indien het mogelijk is iedere dag buiten gespeeld en daarbij wordt regelmatig een speeltuin bezocht.

Ook op dit terrein houdt de gastouder nauwkeurig bij of het kind zich voldoende ontwikkelt. Het gaat erom dat het kind zich ontwikkelt als een sociaal competent mens.

Aan de cognitieve ontwikkeling wordt veel aandacht besteed door de gastouders. Door in te gaan op vragen van de kinderen (waarom zijn de bananen krom?) en veelvuldig in te gaan op dat wat kinderen bezig houdt en meemaken leren kinderen veel begrijpen.

De gastouders hebben materiaal beschikbaar om kinderen spelenderwijs bekend te maken met kleuren, vormen, letters en cijfers.

De creativiteit van kinderen kent nauwelijks grenzen. Een doos wordt al snel een raceauto en ga zo maar door. Het is erg belangrijk om als gastouder aan de creatieve drang van de kinderen tegemoet te komen. Dit wordt gedaan door veelal en zeer divers met de kinderen allerlei knutselactiviteiten te doen maar ook door “beeldend” verhalen te vertellen waarbij de kinderen actief meedoen.

In verreweg de meeste gevallen zullen meerdere ontwikkelingsgebieden aan de orde komen tijdens de omgang met elkaar en het spel.

Een groot deel van leren en ontwikkelen is afhankelijk van de taal. De taal is de basis van communicatie en begint eigenlijk al onmiddellijk na de geboorte als de baby op zijn ouders reageert met geluidjes. Door het leren en gebruiken van woorden kunnen kinderen hun leefwereld begrijpen en ordenen.

De taalontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de omgeving van het kind en is essentieel voor het denken, redeneren en zich iets herinneren. We stimuleren de kinderen zoveel mogelijk om de taal eigen te maken.